Η Grand Value (μέλος του Ομίλου Εταιρειών ARTION), δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που απευθύνονται σε μικρομεσαίες και μεγάλες εταιρείες ολόκληρου του φάσματος της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η Grand Value διαθέτοντας αφενός πιστοποιημένη (DPO) ομάδα στελεχών & αφετέρου την εμπειρία από την υλοποίηση 40 έργων συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού, είναι στη διάθεσή σας για ενημέρωση και υποστήριξη.

Τι είναι το Μητρώο του άρθρου 11

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του νόμου 3471/2006, κάθε πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να τηρεί έναν ειδικό κατάλογο («Μητρώο») με στοιχεία των συνδρομητών του, οι οποίοι έχουν ζητήσει να μην δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για απ’ ευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς. Το Μητρώο είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου (νομικού ή φυσικού προσώπου) που επιθυμεί να επικοινωνήσει με τους συνδρομητές με σκοπό την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και ο οποίος έχει την υποχρέωση να το αναζητήσει και να το λάβει υπόψη του σε οποιαδήποτε ενέργεια προώθησης.

Συνεπώς, η δυνατότητα ένταξης ενός φυσικού πρόσωπου στο Μητρώο διασφαλίζει ότι  καμία επικοινωνία – με σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών – δεν είναι επιτρεπτή, χωρίς τη ρητή, πρότερη συγκατάθεση του συνδρομητή. Το φυσικό πρόσωπο που είναι ενταγμένο στο Μητρώο και συνεχίζει να δέχεται κλήσεις με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, μπορεί να ασκήσει το ‘’δικαίωμα της εναντίωσης’’ (βάσει του Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων) και να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (για περισσότερες πληροφορίες δείτε στη διεύθυνση http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,125020&_dad=portal&_schema=PORTAL).

Το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να καταχωρήσει μια ενεργό τηλεφωνική του σύνδεση στο Μητρώο της επιχείρησης που του παρέχει υπηρεσίες σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να της υποβάλλει σχετικό αίτημα, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας γραπτή αίτηση. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο συνδρομητές δύνανται,  ανά πάσα στιγμή, να διαγραφούν από αυτό, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και συμπληρώνοντας σχετική αίτηση.

Τι είναι το Μητρώο του άρθρου 13

Το «Μητρώο του άρθρου 13» της Αρχής  Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ή αλλιώς «Λίστα του άρθρου 13») περιλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν επικοινωνία μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου για θέματα που αφορούν την προώθηση/διαφήμιση αγαθών. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας (για παράδειγμα μια εμπορική επιχείρηση) υποχρεούνται να συμβουλεύονται αυτό το μητρώο και να διαγράφουν από τους καταλόγους τους όσους είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό.

Για την περίπτωση τηλεφωνικών οχλήσεων ή οχλήσεων μέσω e-mail ή κινητών τηλεφώνων (spam), δεν ισχύει το παραπάνω μητρώο και ο νόμος είναι αυστηρότερος!

Αν ένα φυσικό πρόσωπο θέλει να εγγραφεί στο «Μητρώο του άρθρου 13» ώστε να μη λαμβάνει διαφημιστικά έντυπα μέσω του παραδοσιακού ταχυδρομείου, μπορεί να το κάνει μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,19020&_dad=portal&_schema=PORTAL).

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της εγγραφής στην πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής και στη συνέχεια της συμπλήρωσης και αποστολής της αίτησης ηλεκτρονικά.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση Εγγραφής από την παραπάνω διεύθυνση, να την συμπληρώσετε και να την αποστείλετε στην Αρχή ταχυδρομικώς, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ακόμα και αυτοπροσώπως στα γραφεία της.

Οι  Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων μπορούν να ζητήσουν από την Αρχή  να τους χορηγήσει αντίγραφο του «Μητρώου του άρθρου 13» ώστε να διαγράψουν από τα αρχεία τους τα δεδομένα των προσώπων που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν διαφημιστικά έντυπα μέσω του παραδοσιακού ταχυδρομείου.