Υπηρεσίες

/Public Sector Services
Public Sector Services2016-10-21T13:45:25+00:00
Public Sector

Public Sector Services

Η επιδίωξη για έναν πιο αποτελεσματικό δημόσιο τομέα έχει καταστεί πλέον αναγκαιότητα. Η Grand Value παρέχει υψηλού επιπέδου λογιστικές, ελεγκτικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς, δημόσιες αρχές και ιδρύματα που ανήκουν στο δημόσιο.

Στόχος είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας του δημόσιου τομέα με την ανάπτυξη και εφαρμογή διαφανών διαδικασιών, καθώς και η άμεση και ποιοτική πληροφόρηση προς την Κεντρική Κυβέρνηση.

  • Καταγραφή ή αξιολόγηση κανονισμών και διαδικασιών λειτουργίας
  • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου
  • Κατάρτιση προϋπολογισμών
  • Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την παροχή δημοσιονομικής πληροφόρησης
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς και τη μείωση του κόστους λειτουργίας
  • Εκπόνηση μελετών αναδιάρθρωσης φορέων
  • Κατάρτιση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και παρακολούθηση της υλοποίησής τους
  • Εκπόνηση μελετών αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων
Ενημερωθείτε για το GDPR σήμερα